Nowe Prawo budowlane 2020

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane ma przede wszystkim ograniczyć biurokrację, przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, doprecyzować niejasne przepisy oraz zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe. 

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 19 września 2020 roku.

Poniżej omawiamy najważniejsze z nich: 

nadzor-budowy_sktch-simple

Nowy projekt budowlany – składa się z 3 nw. części (a nie 2 jak wcześniej). Nowością jest wyodrębnienie projektu technicznego, który wcześniej był integralną składową projektu architektoniczno-budowlanego. Poniżej lista rozwijalna:

projekt zagospodarowania działki

 • (opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych) 
 • określenie granic działki lub terenu
 • usytuowanie, obrys i układ istniejących / projektowanych budynków
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu oraz zieleni
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu

projekt architektoniczno-budowlany

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku 
 • sposób użytkowania, charakterystyczne parametry techniczne 
 • rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie i środowisko / charakterystyka ekologiczna
 • projektowane źródło ciepła do c.o. i c.w.u
 • informacja o wyposażeniu technicznym budynku oraz sposobie jego posadowienia

projekt techniczny

 • projekt konstrukcyjny budynku wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • projekty instalacji oraz charakterystyka energetyczna  
 • rozwiązania techniczne i materiałowe
 • geotechniczne warunki posadowienia budynku 
 • inne opracowania projektowe

Powyższy podział dokumentacji projektowej ma uprościć i przyspieszyć procedurę postępowania (szczegółowy komentarz poniżej). W pierwszej kolejności organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Dopiero później po zakończeniu budowy, projekt techniczny będzie przedkładany do nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Dlatego też niezmiernie ważna jest zgodność projektu technicznego z pozostałymi ww. częściami dokumentacji projektowej.

UWAGA: Nowa forma projektu budowlanego zaczęła obowiązywać od dnia wejścia w życie ustawy. Niemniej jednak jeszcze przez kolejny rok, będzie można posługiwać się dokumentacją projektową, opracowaną wg „starych” zasad.

Mniej dokumentów 

Osoby planujące budowę domu, na etapie składania wniosku do urzędu, będą dołączać mniej dokumentów. Po zmianach projekt budowlany jest wymagany w 3 egzemplarzach (a nie w 4 jak wcześniej), w tym:

✔️projekt zagospodarowania działki lub terenu
✔️ projekt architektoniczno-budowlany 

Na tym etapie projekt techniczny nie będzie wymagany, a jedynie oświadczenie o jego sporządzeniu. Bowiem przed rozpoczęciem budowy inwestor jest zobowiązany m.in. do zapewnienia jego sporządzenianatomiast kierownik budowy musi potwierdzić wpisem w dzienniku budowy jego otrzymanie go od inwestora. 

Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę

Tak jak do tej pory, budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych może być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (szczegóły >> pod linkiem <<). W tym ostatnim przypadku nie wymagane jest zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Tryby postępowania administracyjnego 

Nowe zapisy w prawie budowlanym zawierają zaktualizowane zestawienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie roboty budowlane można prowadzić na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia. Poniżej lista rozwijalna poszczególnych trybów:

Budowa na podstawie zgłoszenia

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany
 • wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m² (przy czym łączna liczba na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki)
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m² z zastrzeżeniem jw.
 • przydomowe: ganki i oranżerie – o powierzchni zabudowy do 35 m² z zastrzeżeniem jw.
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem, przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia – nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy 35 m²
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (do 0,5 MPa) oraz elektroenergetyczne (do 1 kV)
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ / dobę
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³, czyli tzw. „szamba”
 • przydomowe zbiorniki na gaz płynny o pojemności do 7 m³
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m

Budowa bez decyzji o pozwoleniu na budowę oraz bez zgłoszenia

 • wiaty o pow. zabudowy do 50 m², sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (max. 2 na każde 1 000 m² pow. działki) 
 • wolno stojące altany o pow. zabudowy do 35 m² (max. 2 na każde 500 m² pow. działki)
 • gospodarcze obiekty budowlane o pow. zabudowy do 35 m²
 • obiekty do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy
 • obiekty małej architektury
 • przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m²
 • przydomowe baseny i oczka wodne o pow. do 50 m²
 • stawy i zbiorniki wodnych o pow. do 1000 m² i głębokości do 3 m położone w całości na gruntach rolnych
 • ogrodzenia o wysokości do 2,20 m
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
 • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych

Roboty budowlane na podstawie zgłoszenia

bez decyzji o pozwoleniu na budowę
przebudowa:
 • przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych (do 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych (do 1 kV)
 • instalacji odnawialnych źródeł energii do 1 MW
remont:
 • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
zainstalowanie:
 • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Roboty budowlane bez decyzji na budowę oraz bez zgłoszenia

przebudowa:
 • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
 • obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz większości obiektów dla budowy, których wystarczające jest zgłoszenie do organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • polegająca na dociepleniu budynków o wysokości do 12 m
 • urządzeń budowlanych
remont:
 • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
 • urządzeń budowlanych
instalowanie:
 • urządzeń na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej, w tym antenowych etc. o wysokości do 3 m
 • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW
 • instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem instalacji gazowych
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych

Pozostałe zmiany

 • zdefiniowanie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
 • wskazanie obowiązków inwestora przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem zamkniętego katalogu przypadków, w których inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika budowy
 • wskazanie dodatkowych obowiązków kierownika budowy (lub inwestora) oraz wymagań wobec formy i treści tablicy informacyjnej, którą należy umieścić na terenie budowy
 • wprowadzenie zakazu pobierania przez przedsiębiorstwa wod.-kan. opłat za:
  • wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie
  • odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
  • włączenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci wod.-kan.
 • usprawnienia w zakresie przyłączania inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wprowadzenie kar za opóźnienia

Instalacja gazowa bez pozwolenia na budowę

Przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynku czy też przydomowych tarasów naziemnych. 

Proekologiczne zmiany dot. ogrzewania budynków

Wprowadzono obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, o ile tylko jest to technicznie i ekonomicznie możliwe. Chyba, że inwestor zaplanuje zamontować w budynku ekologiczne źródło ciepła, czyli pompę ciepła, kocioł na biomasę oraz systemy grzewcze wykorzystujące energię wiatrową, słoneczną lub geotermalną. Zmiana ta ma ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery poprzez stosowanie bardziej ekologicznych źródeł ciepła.

Obowiązek ten dotyczyć będzie zarówno nowobudowanych jak i przebudowywanych budynków w stosunku, do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Łatwiejsze uzyskanie odstępstwa

Ułatwienie w zakresie uzyskania odstępstwa dokumentacji projektowej od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Po nowelizacji organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie decydować o udzieleniu zgody lub odmowie na odstępstwo, gdyż najlepiej zna aktualny stan prawny i faktyczny danej sprawy (obecnie zgodę na takie odstępstwo wydaje minister).

5 lat na stwierdzenie nieważności decyzji 

Nowelizacja wprowadza określony termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć. Do tej pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany. 

Legalizacja 20-letnich samowoli budowlanych

Łatwiej można zalegalizować, co najmniej 20-letnie samowole budowlane. Warunkiem uproszczonej i bezpłatnej procedury będzie: 

 • przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej, że budynek może być bezpiecznie użytkowany
 • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • złożenie oświadczenia o terminie zakończenia budowy oraz o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jeśli jednak została wydana już decyzja o nakazie rozbiórki, to niemożliwa będzie legalizacja tejże samowoli budowlanej. 

Zaostrzenie przepisów pożarowych

Wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy w piwnicy na tzw. escape room). W takich przypadkach będzie wymagana ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Komentarz:

Część planowanych zmian jest rzeczywiście korzystna. Przyjrzyjmy się jednak bliżej zaproponowanym zmianom w zakresie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Projekt techniczny, który wg nowych zasad nie jest składany do urzędu na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie w późniejszym terminie, niestety ale może być traktowany jako 'dokumentacja powykonawcza’ po zakończonej już budowie. Przypomnijmy, że w skład ww. projektu technicznego wejdą istotne projekty branżowe, które zawierają m.in.:

Jeśli ww. projekty nie będą rzeczywiście opracowane przed rozpoczęciem budowy, nie będą również ze sobą prawidłowo skoordynowane międzybranżowo w trakcie ich realizacji, co w konsekwencji przełoży się na popełniane błędy podczas realizacji, wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz wzrost kosztów dla inwestora. 

 

Ustawodawca sugeruje, że zaproponowany podział projektu przyczyni się do skrócenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to jednak tylko obietnica, bowiem w rzeczywistości odchudzając projekt budowlany, nie został skrócony czas urzędowego rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę (który niezmiennie wynosi 65 dni). Nie ma więc jakiegokolwiek znaczenia, że mniej dokumentów trafia do urzędu, bo i tak rozpatrywane będą w tym samym trybie i terminie. Wprowadzenie w życie zaproponowanej zmiany może w znaczący sposób przyczynić się do niepotrzebnego chaosu na budowie i różnych komplikacji dla inwestorów.

A przecież doskonale wiemy, jak ważny jest „święty spokój”, tym bardziej podczas realizacji Waszego wymarzonego domu. Dlatego też pamiętajcie, że wybierając projekt domu z kolekcji Hexa Green, otrzymujecie kompletną dokumentację projektową tj. projekt architektoniczny oraz projekt techniczny (z konstrukcją i instalacjami energooszczędnymi) w podstawowej cenie produktu. Nie musisz się, więc martwić o późniejsze jego opracowanie ani ponosić dodatkowych kosztów!

Jeśli planujesz budowę wymarzonego domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

pasywnym lub niskoenergetycznym.

Bądź na bieżąco na Facebooku

Najnowsze wpisy na blogu