POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w serwisie sklepu internetowego pod adresem hexagreen.pl
 3. Administratorem serwisu i danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Hexa Green Architekt z siedzibą w Kielcach 25-534, przy ul. Przelot 12/36, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą; adres e-mail: domy@hexagreen.pl
 4. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019 poz.1781), zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając m.in. z formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter czy tez zawierając Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do realizacji określonych celów skutkuje brakiem możliwości ich realizacji i tak:
  • formularz kontaktowy ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem, jeśli Użytkownik tego potrzebuje,
  • formularz zapisu do newslettera ma na celu umożliwić przesyłanie dodatkowych materiałów, ciekawostek, treści oraz informować o wydarzeniach czy kursach online tworzonych przez Administratora,
  • formularz zamówienia służący do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawarcia tejże umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
 4. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed  jej zawarciem.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora. Nikt inny nie posiada konta w Serwisie i nie ma dostępu do tych danych.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie dane tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymali-zacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 • badania cech zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google (remarketing).
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na innych serwisach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.