REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.HexaGreen.pl

 

SPIS TREŚCI: 

 1. DEFINICJE
 2. DANE KONTAKTOWE
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 4. SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA
 5. FORMY PŁATNOŚCI
 6. SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY
 7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU TOWARU
 9. WYMIANA PROJEKTU
 10. INFORMACJE DODATKOWE
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU TOWARU

1. DEFINICJE:

 • Serwis / Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hexagreen.pl
 • Sprzedawca / Usługodawca – Firma Hexa Green Architekt z siedzibą w Kielcach, przy ul. Przelot 12/36, kod 25-534, NIP: 9591740726, REGON: 260428819, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność w zakresie projektowania architektury i sprzedaży produktów za pośrednictwem Internetu; adres poczty elektronicznej: domy@hexagreen.pl
 • Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • Produkt / Towar – będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie www.hexagreen.pl, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego m.in.: usługa projektowa, doradztwo techniczne, nadzór budowy i inne dostępne na platformie www.hexagreen.pl, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Przedmiot zamówienia – zdefiniowane powyżej Produkt / Towar lub Usługa.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży albo wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towaru lub Usług, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)

2. DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym: www.hexagreen.pli jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: domy@hexagreen.pl
 • pisemnie na adres korespondencyjny: Hexa Green Architekt ul. Przelot 12/36, 25-534 Kielce
 • telefonicznie pod numerem +48 604 773 903 czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 17.00, a w piątek w godzinach 9.00 – 15.00

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od Umowy, rozwiązania lub zmiany Umowy, postepowania reklamacyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 4. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Z uwagi na prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości, przysługujące Sprzedającemu do Towaru, każdy egzemplarz Towaru jest oryginalnie zabezpieczony hologramem. Kupujący zobowiązuje się do honorowania praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do Towaru, które wg oświadczenia Sprzedającego nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostają przeniesione na Kupującego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Kupującego. Prawa autorskie do Towaru nie mogą być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej hexagreen.plnie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedający oferuje Towary w postaci:
  • a) Projekt – „gotowy”, pełnobranżowy projekt budowlany budynku mieszkalnego składający się z 3 egzemplarzy w formie drukowanej,
  • b) Opracowania dodatkowe – dodatkowe opracowania instalacji bądź innych rozwiązań projektowych do nabycia niezależnie od projektu podstawowego
 7. Poszczególne opracowania wchodzące w skład Projektu zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie przygotowywania odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.
 8. Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji do warunków i przepisów miejscowych.
 9. Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany  cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty prezentowanej na stronie internetowej, przeprowadzania i odwoływania ofert promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zdjęcia produktów zamieszczone w ofercie mogą odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży.

4. SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • a) za pośrednictwem formularza zamówienia wybierając jeden lub więcej produktów oferowanych na stronie sklepu internetowego oraz podając ilość.
  • b) podając swoje dane, w tym imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego
  • c) wskazując sposób i adres dostawy (ulicy, numeru domu, miasto)
  • d) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania Klient może składać zamówienia bez zakładania konta. Jednocześnie akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta do celów realizacji umowy.
  • lub też mailowo podając dane wyszczególnione w punktach a) – d)
 2. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  • akceptacją niniejszego regulaminu,
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji, jak i na otrzymywanie korespondencji e-mailowej związanych z realizacją zamówienia oraz serwisem po sprzedażowym.
 3. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w Formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz klienta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia i dokonania zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Towaru oraz przyjęcie go do realizacji, przez wysłanie potwierdzenia w ciągu 48 godzin. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest Towar wskazany w zamówieniu.
 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W potwierdzeniu będzie wskazany zamówiony Towar, cena z uwzględnieniem podatku, koszty oraz termin i sposób dostawy.
 6. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą potwierdzane w następującym dniu roboczym.

5. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar za pośrednictwem elektronicznego systemu szybkich płatności lub w tradycyjny sposób przelewem na konto Sprzedającego: ING Bank: 49 1050 1416 1000 0092 2065 0726
 2. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego równowartości kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności.

6. SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty wysyłki Towarów ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający zobowiązuje się wysłać zakupiony Towar nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności oraz potwierdzenia realizacji zamówienia (chyba, że zostaną ustalone inne warunki dostawy pomiędzy stronami).
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie dostarczenia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu lub wynikające z winy osób trzecich (np. firmy kurierskiej).

7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia, czyli dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  a) odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych,
  b) anulowania zamówienia jeżeli zostało złożone z opcją płatności przelewem a nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia,
  c) anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.
 3. Wysyłane zamówione towary są oryginalnie zabezpieczone, zaś do dostawy dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły w idealnym stanie do Kupującego.
 4. Kupujący przed dokonaniem odbioru towaru powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy opakowanie nie nosi śladów ingerencji itp. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny, który stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy wysłać na adres e-mailowy: domy@hexagreen.pl

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU TOWARU

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów poprzez Internet należy zgłaszać do biura Hexa Green Architekt, ul. Przelot 12/36, 25-534 Kielce lub na adres e-mailowy: domy@hexagreen.pl Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (faktura VAT). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje innym osobom, niż konsument.
 3. Informujemy, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Z uwagi na to nie może zostać zwrócony Towar opracowany wg indywidualnych zmian projektowych (dotyczy projektu gotowego ze zmianami lub też projektu indywidualnego), a w przypadku projektu gotowego po usunięciu, rozcięciu lub zniszczeniu przez Kupującego oryginalnego zabezpieczenia Towaru w postaci hologramu.
 4. Zwrot możliwy jest, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Towary zabezpieczone hologramem, w idealnym stanie, nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp. W przypadku, gdy zwrócone Towary nosić będą ślady użytkowania, kopiowania, adaptacji lub zaistnieje podejrzenie innych działań wskazujących na nieautoryzowane wykorzystanie lub powielanie zwrot nie zostanie przyjęty. W razie podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy do zwracanej przesyłki załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niewykorzystaniu Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 5. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od odbioru towaru. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

9. WYMIANA PROJEKTU

 1. Projekt może zostać jednorazowo wymieniony na inny w przeciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń. Ewentualny koszt wymiany projektu to 1 500 zł brutto.
 2. W przypadku usunięcia lub zniszczenia oryginalnych zabezpieczeń wymiana projektu na inny nie przysługuje Kupującego.
 3. W przypadku wymiany Projektu droższego na tańszy Sprzedający zwróci Kupującemu różnicę w cenie. Jeżeli następuje wymiana na projekt droższy Sprzedający obciąży Kupującego stosowną kwotą.
 4. Do wymienianego projektu należy przesłać oświadczenie o jego zamianie oraz o niewykorzystaniu Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 5. Koszt przesyłek związanych z zamianą Projektu pokrywa Kupujący.

10. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wszelkie materiały graficzne zamieszczone w sklepie internetowym, wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
 2. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie projekty zamieszczone na stronach internetowych Sprzedającego mogą się różnić od dokumentacji technicznej z uwagi na ciągłe doskonalenie procesu powstawania projektów.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest firma Hexa Green Architekt z siedzibą w Kielcach przy ul. Przelot 12/36
 2. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem umów i sprzedażą Towarów.
 3. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Sprzedającego i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator daje możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

 

FORMULARZ

ZWROTU / WYMIANY PROJEKTU

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
DO FAKTURY
DO WYSYŁKI (jeżeli są inne)
Imię i nazwisko / nazwa firmy
……………………………………………
…………………………………………….
Adres
…………………………………………….
…………………………………………….
Telefon/e-mail
…………………………………………….
……………………………………………..
Numer i data zamówienia
…………………………………………….
…………………………………………….
Nr faktury
…………………………………………….
…………………………………………….
Zwrot należności na rachunek
…………………………………………….
…………………………………………….
Ja niżej podpisany, niniejszym Formularzem zwrotu / wymiany * Projektu,
oświadczam o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:
DANE ZWRACANEGO PROJEKTU:
WYMIANA PROJEKTU NA:
NAZWA:   ………………………………………
NAZWA:   …………………………………………………
WERSJA:
STANDARD:
podstawowa / lustrzana
pasywny / niskoenergetyczny
WERSJA:
STANDARD:
podstawowa / lustrzana
pasywny / niskoenergetyczny
 
Zwracane produkty dodatkowe:
 • Szczegółowy kosztorys inwestorski *
 • Projekt ogrzewania gazowego *
 • Projekt instalacji kolektorów słonecznych *
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej *
 • Dodatkowy egzemplarz projektu *
INFORMACJE DODATKOWE:  Zwrot możliwy jest, pod warunkiem otrzymania Towarów oryginalnie zabezpieczonych hologramem, w idealnym stanie, nienoszących śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od odbioru towaru. Projekt może zostać jednorazowo wymieniony na inny w przeciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń. Zwracany/wymieniany towar musi być kompletny. Koszty przesyłki zwrotu/wymiany Projektu ponosi Kupujący.
OŚWIADCZENIE: Dokumentacja podlega ochronie na podstawie Ustawy „O prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.” Oświadczam, że odsyłana dokumentacja techniczna gotowego projektu domu, nie została skopiowana w części ani w całości. Rozwiązania architektoniczne zawarte w odsyłanej dokumentacji nie zostaną wykorzystane w celu wykonania projektu indywidualnego przez innego projektanta.
* Niepotrzebne skreślić
……………………………………….
Data i podpis