Pozwolenie na budowę

nadzor-budowy_sktch-simple

czy zgłoszenie robót budowlanych ??

Jeśli jesteś już posiadaczem projektu domu pasywnego lub niskoenergetycznego z kolekcji Hexa Green, pamiętaj że zakupiony projekt gotowy musi być zaadaptowany przez lokalnego architekta do konkretnej działki – wtedy dopiero w świetle prawa staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM  >> więcej info

Wielu inwestorów, rozpoczynając budowę swojego wymarzonego domu, staje przed decyzją, którą ścieżkę wybrać: pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie robót budowlanych? Warto wspomnieć, że zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego możemy dokonać zgłoszenia budowy wolnostojącego domu jednorodzinnego.

Pod warunkiem, że jego obszar oddziaływania domu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Wcześniej obszar oddziaływania określany był przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, teraz określa go architekt opracowujący projekt zagospodarowania terenu. Na podstawie przepisów odrębnych, projektant dokonuje analizy czy projektowana inwestycja, swoim usytuowaniem i parametrami będzie miała wpływ na działki sąsiednie i istniejącą na niej zabudowę. Ma to na celu ustalenie stron w postępowaniu administracyjnym.

Należy pamiętać, że niezależnie, od tego jaką ścieżkę postępowania wybierzemy, zawartość projektu budowlanego oraz zakres jej weryfikacji jest taki sam. Zarówno przy pozwoleniu na budowę jak i przy zgłoszeniu budowy Inwestor musi przedłożyć:

 • projekt budowlany domu (3 egz.) dostosowany do zapisów MPZP lub wuzetki, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami
 • wypis i wyrys z MPZP lub wuzetkę
 • projekt zagospodarowania działki z przyłączami do sieci zewnętrznych
 • warunki przyłączenia do poszczególnych gestorów sieci (wydane przez lokalny zakład energetyczny, wodociągowy, gazowy)
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Różnica polega przede wszystkim na procedurze składania wniosku oraz otrzymania decyzji. Zanim organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda zgodę, sprawdza zgodność projektu z zapisami MPZP, odpowiednimi aktami prawa miejscowego oraz wytycznymi dot. ochrony środowiska.

DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Inwestor wraz z dokumentacją projektową składa wniosek o pozwolenie na budowę i na jego podstawie następujeweryfikacja:

 • w terminie 65 dni od złożenia wniosku:
  • w przypadku ewentualnych braków, organ wzywa Inwestora do ich uzupełnienia – bieg sprawy zostaje wstrzymany do czasu uzupełnienia
  • w przypadku braku zastrzeżeń następuje wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • w ciągu 14 dni decyzja uprawomocnia się i staje się ostateczna

Inwestor zgłasza w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie budowy, określając jej termin.

ZGŁOSZENIE BUDOWY DOMU

Inwestor wraz z dokumentacją projektową składa wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych i na jego podstawie następuje weryfikacja:

 • terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia
 • w przypadku ewentualnych braków organ wzywa inwestora do ich uzupełnienia i tym samym przerywa bieg sprawy i ten liczy się od nowa
 • w przypadku braku zastrzeżeń wg zasady milczącej zgody, można przystąpić do wykonywania robót

GRATULACJE!!

Zarówno decyzja o pozwoleniu na budowę jak i zgłoszenie robót budowlanych ważne są przez 3 lataOznacza to, że w tym terminie należy rozpocząć budowę, ale niekoniecznie ją zakończyć. Nie wolno także przerwać robót na dłużej niż 3 lata.

Jeszcze kilka małych kroków dzieli Cię od rozpoczęcia budowy:

 • dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Należy go zarejestrować we właściwym ogranie administracji budowlanej, składając wniosek oraz oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków
 • informacyjna tablica budowy

Po ukończeniu budowy domu inwestor zawiadamia PINB, a ten jeśli ten w ciągu 14 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do jego użytkowania.

GRATULACJE!!
MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO BUDOWY WYMARZONEGO DOMU

Najnowsze wpisy na blogu