ADAPTACJA PROJEKTU

Jeśli posiadasz już projekt domu z kolekcji Hexa Green, pamiętaj że zakupiony projekt gotowy (typowy) musi być zaadaptowany do warunków miejscowych konkretnej działki przez lokalnego architekta. Jest to standardowa procedura, którą każdy projekt gotowy musi przejść i jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

ARCHITEKT ADAPTUJĄCY

wykona m.in.: 

 • projekt zagospodarowania działki na kopii aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (tzw. wyrys geodezyjny) z naniesieniem projektowanego budynku wraz z wjazdem na działkę oraz przyłączami instalacyjnymi do istniejących sieci zewnętrznych
 • dostosuje projekt domu do wymagań MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), a w przypadku jego braku do wymagań wuzetki, czyli decyzji o warunkach zabudowy oraz do aktualnie obowiązujących norm, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej
 • dostosuje fundamenty do lokalnych warunków gruntowo – wodnych (na podstawie badania geotechnicznego gruntu – jeśli jest odmienna niż w projekcie)
 • dostosuje konstrukcję więźby dachowej (dla innej strefy obciążenia śniegiem i wiatrem lub pokrycia dachowego – jeśli są odmienne niż w projekcie) 
 • dostosuje projekt domu do indywidualnych wymagań inwestora (mniejsze lub większe zmiany w projektach typowych są normą)
 • określi obszar oddziaływania obiektu na działce (ew. sąsiednich)
 • przygotuje BIOZ – informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
 • dołączy stosowne uprawnienia poszczególnych projektantów (dokonujących adaptacji) i ich aktualne zaświadczenia o wpisie do izb zawodowych

wtedy też w świetle prawa projekt gotowy staje się projektem budowlanym, a projektant adaptujący przejmuje odpowiedzialność prawną za część architektoniczno-budowlaną.

Kiedy adaptacja projektu jest zakończona, pora na ostatni etap, którym jest złożenie dokumentacji projektowej w lokalnym wydziale architektury oraz wybór ścieżki postępowania dot. uzyskania pozwolenia na budowę domu czy też jej zgłoszenia  >> więcej info

INWESTOR

może usprawnić proces adaptacji, uzyskując samodzielnie kilka dokumentów m.in.:

 • wypis z MPZP lub wuzetkę (w lokalnym wydziale architektury Urzędu Miasta bądź Urzędu Gminy) >> więcej info
 • wypis i wyrys geodezyjny tj. mapa do celów opiniodawczych (w lokalnym wydziale geodezji UM bądź UG)
 • wyrys geodezyjny tj. mapa do celów projektowych (wykonana przez uprawnionego geodetę)
 • warunki przyłączenia do poszczególnych sieci publicznych (w lokalnym zakładzie energetycznym, wodociągowym, gazowym)
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w lokalnym wydziale architektury UM bądź UG)
 • badanie i opinia geotechniczna gruntu (wykonane przez uprawnionego geotechnika lub geologa)