Zanim wybierzesz projekt domu

puzzzle-new-green

sprawdź co powinieneś wiedzieć

Poza indywidualnymi preferencjami co do wyglądu projektu domu, jego powierzchni czy układu funkcjonalnego niezmiernie ważne jest jaką działką budowlaną dysponujemy (albo planujemy nabyć) na poczet przyszłej inwestycji.

P R O J E K T D O M U

Najważniejsze kryteria, które zadecydują o wyborze projektu domu to wielkość działki, jej orientacja względem stron świata oraz zapisy zawarte w tzw. Decyzji o Warunkach Zabudowy (zwanej wuzetką – WZ) lub Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP – zwanym planem miejscowym). Zarówno wuzetka jak i plan miejscowy wydawane są przez lokalny organ administracyjny, któremu podlega działka.

D Z I A Ł K A

Co prawda działka idealna nie istnieje, ale warto wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów zanim zdecydujesz się na jej zakup. Poza tym każda działka podlega pod zapisy planu miejscowego lub warunków zabudowy, które regulują ramy zabudowy na danym obszarze m.in. dopuszczalne parametry domów jednorodzinnych, takie jak: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji (np. parterowy, piętrowy), wysokość budynku, rodzaj dachu (np. dwuspadowy, wielospadowy) i kąt jego nachylenia itp. Dlatego należy pamiętać, aby przed wyborem i zakupem projektu domu, bezwzględnie sprawdzić jego parametry z zapisami WZ albo MPZP.

M P Z P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy. Zapisy MPZP określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Jeśli działka położona jest na terenie podlegającym ustaleniom planu, należy wystąpić o tzw. wypis z MPZP lub sprawdzić jego zapisy na stronie internetowej lokalnego urzędu (najczęściej w biuletynie informacji publicznej).

W Z

Jeśli na danym obszarze nie ma uchwalonego lub obowiązującego planu miejscowego, należy wystąpić o wuzetkę. Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Decyzję w jego imieniu wydaje odpowiednia jednostka administracyjna w urzędzie gminy np. wydział architektury, urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

O wydanie wypisu z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy, może starać się nie tylko właściciel działki, ale każda osoba zainteresowana kupnem ziemi.

działka z MPZP

T A K

1. złóż wniosek o wydanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

N I E

1. złóż wniosek o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ) wraz z załącznikami:

  • kopia mapy zasadniczej (Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego)
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów (Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego)
  • oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów (zakład gazowniczy, zakład energetyczny, zakład wodociągu i kanalizacji)
  • koncepcję budynku

2. czas do 14 dni

2. czas od 14 do 90 dni

3. zamów aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych(skala 1:500) (geodeta z uprawnieniami)

4. uzyskaj warunki techniczne dostawy mediów (zakład gazowniczy, zakład energetyczny, zakład wodociągów i kanalizacji)

zmiana wuzetki

Jeśli zakupiona działka posiada już decyzję o warunkach zabudowy, ale zawarte w niej ustalenia nie odpowiadają planom inwestycyjnym inwestora, może on złożyć wniosek o ponowne wydanie decyzji. Od każdej wydanej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni. Termin ważności WZ ustalony jest przez organ, który ją wydał lub wyznaczony przez datę wejścia w życie MPZP.

Sprawdź WZ lub wypis z MPZP

a jeśli masz wątpliwości, prześlij nam mailowo:

  • skany ww. map
  • skan wuzetki lub wypisu z MPZP

Bezpłatnie sprawdzimy zgodność projektu domu z zapisami administracyjnymi oraz możliwość jego prawidłowego usytuowania na działce.